• Residential Projects

The Dunes on Blacks Beach

Mackay, 昆士兰


沙丘上的黑人海滩有71批生态型住宅社区对麦凯的北部海滩。

立即查询

The Dunes on Blacks Beach位于麦凯的北部海滩,是一个拥有71套生态型住宅的社区。

该项目在一二期的销售极其成功,在面世的6周内就已销售一空,并且比相邻的海滨项目高出20%的价值。

返回住宅项目71

Location
Blacks Beach, Mackay, QLD
Completion Date
2006